Referanseprosjekt ANLEGG

Eksempel på referanseprosjekt ANLEGG er som følger;

Fjernvarme Brobekk - Sentrum 

Ny overføringsledning for fjernvarme – 2 x DN 500 – fra Brobekk varmesentral og til Oslo Sentrum 
Totalt ca 5,5 km. 

På delstrekninger utføres anleggsarbeidene i fellesprosjekt med Vann- og avløpsetaten som legger nye VA-hovedledninger 

Spesielle forhold; 
- Kryssing T-bane med egen brukonstruksjon 
- Kryssing Gjøvikbanen ved rørboring/rørbanking. 

Byggekostnad; ca 70 mill 
Oppdragsgiver; Hafslund Varme AS 

Byggestyring AS’ oppdrag; 
PROSJEKT- og BYGGELEDELSE. PROSJEKTERING

Gangbru over Kongeveien, Oppgård 

Byggekostnad; ca 10 mill eks. mva. 
Oppdragsgiver; Oppegård kommune 

Byggestyring AS’ oppdrag;  BYGGELEDELSE.

Rørboring/rørbanking. Styrt boring 

Byggestyring har lang og relativt omfattende erfaring med gjennomføring av slike prosjekt, herunder utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og kontraktsinngåelse. 

Eksempel på referanseprosjekt fra dette fagområdet; 

- Kryssing av Ring 3 
– 2 stk varerør Ø 700 mm for fjernvarmerør. Lengde ca 100 m. 
- Kryssing av Akerselva 
– 2 stk varerør Ø 700 for fjernvarmerør. Lengde ca 100 m. 
- Kryssing Hausmannsgate i Oslo Sentrum, 2 stk varerør Ø 500 for fjernvarmerør. Lengde ca 70 m. 
- Kryssing T-banen, blindern stasjon. 2 stk varerør Ø 500 for fjernvarmerør. Lengde ca 25 m.

Kommunaltekniske anlegg 

Firmaets ansatte har fra tidligere omfattende erfaring med utbygging av kommunaltekniske anlegg i Oslo Sentrum, bl. a fra utbyggingen av gangbare kulverter for fjernvarme, kabler og VA-ledninger.